Aluwavu besteedt uiterste zorg aan de samenstelling, actualiteit en betrouwbaarheid van de informatie die zij verstrekt via website, schriftelijke uitingen en persoonlijke gesprekken. Desondanks kunnen onjuistheden voorkomen. Aluwavu is niet aansprakelijk voor schade (inclusief vermogensschade) als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie, noch voor schade door problemen veroorzaakt door of gepaard gaande met het verspreiden van informatie via het internet, e-mail of door al dan niet technische storingen.

Disclaimer

In dit Privacy Reglement de eigenaar van Aluwavu, hierna te noemen “Aluwavu”, informatie over de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan. De privacy van medewerkers, samenwerkingspartners en cliënten wordt gewaarborgd en met persoonsgegevens wordt zorgvuldig omgegaan. Aluwavu houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Privacybeleid Aluwavu ©2023

Inleiding

Dit houdt in dat Aluwavu:

☆ Persoonsgegevens zal verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt; deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Reglement;
☆ Gebruik van persoonsgegevens beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
☆ Uitdrukkelijke toestemming zal vragen voor verwerking van uw persoonsgegevens; Passende maatregelen neemt zodat de beveiliging van persoonsgegevens gewaarborgd is;
☆ Geen persoonsgegevens doorgeeft aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
☆ Op de hoogte is van de rechten omtrent persoonsgegevens en deze respecteert.

Aluwavu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Voor vragen kunnen belanghebbenden zich wenden tot de eigenaar van Aluwavu, Maartje Vos-Swinkels via info@aluwavu.nl.

Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt

Persoonsgegevens worden door Aluwavu verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

☆ Onderlinge informatie
☆ Het versturen van nieuwsbrieven, uitnodigingen en verslagen
☆ Het versturen van nota’s
☆ Inschrijven voor bijeenkomsten
☆ Het opzetten en onderhouden van de website

Voor de bovenstaande doelstellingen kan Aluwavu de volgende persoonsgegevens vragen:

☆ Voornaam
☆ Achternaam
☆ Adres en/of e-mailadres
☆ Geslacht
☆ Geboortedatum
☆ Beroep/bedrijf of voormalig beroep/bedrijf
☆ Telefoonnummers

Verslagen en foto’s van evenementen kunnen ook persoonsgegevens bevatten en worden op de website opgeslagen.


Waarvoor worden persoonsgegevens verwerkt

De gegevens die aan Aluwavu zijn verstrekt kunnen aan derde partijen worden verstrekt indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Met bedrijven, die in opdracht van Aluwavu persoonsgegevens verwerken, wordt een ‘overeenkomst tot verwerking van gegevens’ gesloten, waarin de verwerker wordt verplicht om de Wet bescherming persoonsgegevens, de Europese algemene verordening gegevensbescherming en dit Privacybeleid na te leven. Aluwavu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Tevens kunnen persoonsgegevens worden gedeeld met derden indien hiervoor schriftelijk toestemming wordt gegeven door de betreffende cliënt. Verder zal Aluwavu de ontvangen gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Voorts worden geen persoonsgegevens aan partijen verstrekt die gevestigd zijn buiten de EU.

Bewaartermijn

Aluwavu bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.


Beveiliging

Technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zoals:

☆ In acht te nemen geheimhouding door personen die namens Aluwavu kennis kunnen nemen van de verstrekte gegevens;
☆ Het hanteren van een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op de systemen die gebruikt worden;
☆ Het versleutelen van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
Het maken van back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
☆ Het regelmatig testen en evalueren van de genomen maatregelen;
☆ Het informeren van betrokkenen over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent verstrekte gegevens

De verstrekker van gegevens heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven. De verstrekker kan bezwaar maken tegen de verwerking van de verstrekte persoonsgegevens (of een deel hiervan) door Aluwavu of door één van onze verwerkers. Ook heeft de verstrekker het recht Aluwavu te verzoeken om de eerder verstrekte gegevens aan hem over te dragen of aan een andere partij. Het bestuur kan vragen om een legitimatie alvorens aan het verzoek gehoor wordt gegeven.


Klachten

Bij klachten over de verwerking van persoonsgegevens kan contact opgenomen worden met de eigenaar van Aluwavu. Ook kan een klacht worden ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.